Contacte

¡Tus datos se enviaron con éxito!

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), SEVENTY SEVEN DESIGN li comunica la política adoptada per tractar les dades personals. 
 
No es cediran dades de caràcter personal a tercers, tret que sigui obligació legal.
Pot exercitar el seu dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals  a través de la següent direcció electrònica joclaig@gmail.com o dirigint-se per escrit a la nostra adreça Carrer Lleida, 26 de Breda amb codi postal 17400, demarcació de Girona, adjuntant còpia del DNI. Podeu consultar la informació detallada sobre Protecció de Dades a la nostre pàgina web: www.designseventyseven.com

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the law governing the movement of such data (RGPD), SEVENTY SEVEN DESIGN communicates the policy adopted to deal with personal data. 

They will not assign personal data to third parties, provided that they comply with any other legal obligation.


You can exercise your right of access, rectification, cancellation, limitation, cancellation and opposition of your personal data by sending an e-mail to joclaig@gmail.com or by writing to our address at Carrer Lleida, 26 de Breda, with postal code 17400, Girona, enclosing a copy of your ID card. You can consult the detailed information on Data Protection on our website: www.designseventyseven.com